lidmaatschap contributie

Bij de ALV van 31 mei 2018 is onderstaande contributie vastgesteld voor seizoen 2018/2019.


TOELICHTING
Indien je een machtiging tot automatische incasso afgeeft voor het innen van je contributie, is termijnbetaling ( 4 termijnen, te weten eind aug, eind sept, eind okt en eind nov) mogelijk. Verzoeken voor termijnbetaling kunnen uiterlijk tot 1 augustus 2018 worden ingediend bij [email protected]

Bij betaling in 1 termijn via automatische incasso wordt het bedrag eind augustus van het seizoen geïncasseerd. Bij factuurbetaling moet het bedrag voor eind augustus worden overgemaakt. 

Termijnen worden gespecificeerd op de factuur.

Eenmalig inschrijfgeld voor nieuwe leden: € 60,-

Indien er sprake is van gezinscontributie dan is deze berekend op basis van de van toepassing zijnde individuele contributies (exclusief Zaalhockey, Tophockey toeslag en éénmalig inschrijfgeld).

Vaststelling geschiedt eenmalig aan het begin van het verenigingsjaar.

Definitie gezin: een gezin bestaat uit ouder(s) en kinderen (t/m 18 jaar (vóór 1 oktober)) woonachtig op hetzelfde adres.

Opzegging schriftelijk per mail vóór 15 juni van het lopende verenigingsjaar via [email protected].

Voor de overige voorwaarden m.b.t. inschrijfgeld, contributie, niet tijdige betaling, restitutie en opzegging wordt verwezen naar de contributievoorwaarden (als PDF bijgevoegd).

https://www.hcoranje-rood.nl/files/library/contributie%20voorwaarden%20def%2031052018.pdf